รวม ทิปหรือบทความ การใช้งานคอมพิวเตอร์ต่างๆ

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

Firewall

   ในความหมายทางด้านการก่อสร้างแล้ว ไฟร์วอลล์ (Firewall) จะหมายถึง กำแพงที่เอาไว้
ป้องกันไฟไม่ให้ลุกลามไปยังส่วนอื่นๆ ส่วนทางด้านคอมพิวเตอร์นั้นก็จะมีความหมายคล้ายๆ
กันก็คือ เป็นระบบที่เอาไว้ป้องกันอันตรายจากอินเตอร์เน็ตหรือเน็ตเวิร์กภายนอกนั่นเอง
   ไฟร์วอลล์ (Firewall) เป็นคอมโพเน็นต์หรือกลุ่มของคอมโพเน็นต์ที่ทำหน้าที่ในการควบ
คุมการเข้าถึงระหว่างเน็ตเวิร์กภายนอกหรือเน็ตเวิร์กที่เราคิดว่าไม่ปลอดภัย กับเน็ตเวิร์กภาย
ในหรือเน็ตเวิร์กที่เราต้องการจะป้องกัน โดยที่คอมโพเน็นต์นั้นอาจจะเป็นเราเตอร์
คอมพิวเตอร์หรือเน็ตเวิร์กประกอบกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการหรือ Firewall Architecture
ที่ใช้
   การควบคุมการเข้าถึงของไฟร์วอลล์ (Firewall) นั้น สามารถทำได้ในหลายระดับและหลาย
รูปแบบขึ้นอยู่ชนิดหรือเทคโนโลยีของไฟร์วอลล์ (Firewall) ที่นำมาใช้ เช่น เราสามารถ
กำหนดได้ว่าจะให้มีการเข้ามาใช้เซอร์วิสอะไรได้บ้าง จากที่ไหน เป็นต้น

ไฟร์วอลล์ (Firewall) สามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบได้โดย
   1. บังคับใช้นโยบายด้านความปลอดภัย โดยการกำหนดกฎให้กับไฟร์วอลล์ (Firewall)
ว่าจะอนุญาตหรือไม่ให้ใช้เซอร์วิสชนิดใด
   2. ทำให้การพิจารณาดูแลและการตัดสินใจด้านความปลอดภัยของระบบเป็นไปได้ง่ายขึ้น
เนื่องจากการติดต่อทุกชนิดกับเน็ตเวิร์กภายนอกจะต้องผ่านไฟร์วอลล์ (Firewall) การดูแล
ที่จุดนี้เป็นการดูแลความปลอดภัยในระดับของเน็ตเวิร์ก (Network-based Security)
   3. บันทึกข้อมูล กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านเข้าออกเน็ตเวิร์กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   4. ป้องกันเน็ตเวิร์กบางส่วนจากการเข้าถึงของเน็ตเวิร์กภายนอก เช่นถ้าหากเรามีบางส่วนที่
ต้องการให้ภายนอกเข้ามาใช้เซอร์วิส (เช่นถ้ามีเว็บเซิร์ฟเวอร์) แต่ส่วนที่เหลือไม่ต้องการให้ภาย
นอกเข้ามากรณีเช่นนี้เราสามารถใช้ไฟร์วอลล์ (Firewall) ช่วยได้
   5. ไฟร์วอลล์ (Firewall) บางชนิด สามารถป้องกันไวรัสได้ โดยจะทำการตรวจไฟล์ที่โอน
ย้ายผ่านทางโปรโตคอล HTTP, FTP และ SMTP

ไฟร์วอลล์ (Firewall) แบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ
1. Packet Filtering
2. Proxy Service
3. Stateful Inspection

Sales Digital Camera (Compact, DSLR, Mirror less) http://camerasales.thmy.com/